BEZPIECZNA EKSPLOATACJA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH SPECJALIZOWANYCH

Czas trwania filmu 21 minut; Nośnik : DVD

Film zrealizowano przy współpracy z firmami: SKANSKA S.A oraz RAMIRENT S.A.

W filmie zaprezentowano wózki specjalizowane ze zmiennym wysięgiem nazywane potocznie ładowarkami teleskopowymi, używane do wykonywania transportu bliskiego przy wykorzystaniu różnego typu osprzętu roboczego. Pokazano w sensie praktycznym zasady bezpiecznej pracy wózkami, czynności operatora wykonywane przed podjęciem pracy a także w trakcie jej trwania i po jej zakończeniu. Omówiono odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej operatora niezbędne do wykonywania pracy. Pokazano na czym polega praca operatora na nowoczesnym placu budowy oraz jego współdziałanie z innymi pracownikami wykonującymi konkretne prace budowlane. Wyjaśniono pojęcia stateczności wzdłużnej i przechyłu poprzecznego wózka. Omówiono poszczególne układy i mechanizmy wózka oraz ich pracę zarówno bez ładunku jak i z ładunkiem. Pokazano jakie zagrożenia mogą wystąpić w trakcie transportu różnych ładunków.

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Czas trwania filmu 51 minut; Nośnik : DVD

W filmie zaprezentowano i omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w zawodzie operatora wózków jezdniowych.
Zwrócono szczególną uwagę na :
1. stateczność wózków
2. wytrzymałość elementów nośnych
3. szczelność poszczególnych układów
4. ogumienie
5. rodzaje napędów
6. urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne
7. aspekty hamowania i kierowania
8. prawidłową obsługę akumulatorów i butli gazowych
9. stertowanie ładunków


WÓZKI JEZDNIOWE- BADANIE DOZOROWE UDT

Czas trwania filmu 37 minut; Nośnik : DVD

Film powstał przy ścisłej współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego – Oddział w Krakowie.

W filmie zaprezentowano bardzo dokładnie przebieg całego badania dozorowego – odbiorczego wózka jezdniowego podnośnikowego przeprowadzonego przez Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie stosownymi przepisami.

Zwrócono szczególną uwagę na : próby statyczne i dynamiczne wózka a także próby układu hydraulicznego i hamulca postojowego przy wykorzystaniu specjalistycznych przyrządów .

Film przeznaczony jest do wykorzystania podczas kursów dla Operatorów i Konserwatorów Wózków Jezdniowych.


WYMIANA BUTLI GAZOWEJ W WÓZKACH JEZDNIOWYCH

Czas trwania filmu 6 minut; Nośnik : DVD
W filmie zaprezentowano technikę wymiany butli gazowej (propan-butan) w wózku jezdniowym przez operatora mającego stosowne uprawnienia w przedmiotowym zakresie.

Pokazano:

1.kolejność wykonywania poszczególnych czynności, które musi wykonać operator aby bezpiecznie dokonać wymiany butli gazowej.

2.właściwe sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wózka oraz butli.

3.w jaki sposób i gdzie powinny być magazynowane butle na gaz propan-butan.

4.czynności kierowcy-operatora wózków jezdniowych zasilanych gazem propoan-butan przed planowanym dłuższym postojem wózka.


BEZPIECZNY PLAC ZABAW

Czas trwania filmu 18 minut ; Nośnik DVD

W filmie omówiono i pokazano gdzie występują punkty krytyczne wpływające negatywnie na bezpieczeństwo małych użytkowników placów zabaw. Taka wiedza jest niezbędna zarówno na etapie doboru poszczególnych urządzeń jak i podczas ich użytkowania oraz w trakcie obowiązkowych kontroli i stałej konserwacji.


NAUKA PROWADZENIA INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO

Czas trwania filmu 12 minut; Nośnik: DVD

W filmie zaprezentowano :

  • przedmiot nauczania (pracę uczniów w piekarni)
  • przygotowanie instruktażu stanowiskowego (relacja mistrz -uczeń)
  • metodykę praktycznej realizacji instruktażu stanowiskowgo ze szczególnym uwzględnieniem pokazu (próbne i samodzielne wykonywanie zadań przez uczniów oraz nadzór instruktorski mistrza)

PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY

Czas trwania filmu 12 minut; Nośnik DVD


BHP i P.POŻ - WYKŁADY MONOGRAFICZNE

 Proponujemy Państwu 5 filmów tematycznych zawierających wykłady monograficzne z zakresu szkoleń okresobych bhp i p.poż dla:

PRACODAWCÓW
CZAS TRWANIA 97 MINUT ; NOŚNIK - PŁYTA DVD

PPRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH
CZAS TRWANIA 60 MINUT ; NOŚNIK - PŁYTA DVD

OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH
CZAS TRWANIA 45 MINUT ; NOŚNIK - PŁYTA DVD

VADEMECUM P.POŻ
CZAS TRWANIA 67MINUT ; NOŚNIK - PŁYTA DVD

BHP W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH
CZAS TRWANIA 85 MINUT ; NOŚNIK - PŁYTA DVD


WYPADKI DROGOWE - ratownictwo techniczne i medyczne

Czas trwania filmu 25 minut; Nośnik: DVD


Film został zrealizowany przy współpracy z Komendą Miejską Straży Pożarnej w Krakowie, oraz Wojewódzkim Ośrodkiem Szkolenia PSP w Krakowie.
W filmie zaprezentowano dwa zdarzenia :

  1. Pierwsze zdarzenie dotyczy wypadku drogowego w którym poszkodowany został uwięziony w pojeździe. W tej części filmu położono szczególny nacisk na obrazowe uzmysłowienie kursantowi-przyszłemu kierowcy jak wygląda procedura ratowania życia i zdrowia nieprzytomnego poszkodowanego gdy do akcji muszą wkroczyć służby techniczne. Kursant oczami wyobraźni widzi własny samochód w którym przy tego typu zdarzeniu zostaje między innymi: wycięta szyba przednia, następnie przy użyciu specjalistycznych nożyc pneumatycznych ratownicy rozcinają cztery słupki karoserii i nacinają dach samochodu aby wykonać jego odgięcie. Następnie przy pomocy rozpieracza pneumatycznego otwierają drzwi od strony kierowcy, by móc go bezpiecznie ewakuować i udzielić mu niezbędnej pomocy.Po zakończeniu akcji ratownicy w celu uprzątnięcia pojazdów używają dźwigu zamontowanego na wozie ratownictwa technicznego. Sceny te na pewno przyczynią się do roztropnego zachowania się przyszłych kierowców.
  2. W drugiej części filmu dotyczącej ratownictwa medycznego zwrócono szczególną uwagę na pokaz profesjonalnego udzielania pomocy poszkodowanym. Zademonstrowano dwa przypadki : pierwszy dotyczy pomocy poszkodowanemu przy użyciu profesjonalnego sprzętu , w tym między innymi kołnierza ortopedycznego, deski ortopedycznej a także pokazano resuscytację krążeniowo-oddechową i tlenoterapię bierną wykonaną u poszkodowanej przez ekipę ratowników w karetce. W drugim przypadku pokazano takie same elementy bez używania ww. sprzętu, poprzez ręczną stabilizację odcinka szyjnego kręgosłupa, ewakuację poszkodowanego z samochodu oraz wykonanie badaniu urazowego. Dzięki tym scenom słuchacz będzie mógł zrozumieć jakie mogą wystąpić zagrożenia wynikłe przy zdarzeniu drogowym oraz jak należy właściwie udzielić pomocy poszkodowanym.


PIERWSZA POMOC

Czas trwania filmu 31 minut; Nośnik DVD